ރަށުގެ ތައާރަފް

މަޑަވެއްޔަކީ ކާޑެއްދޫ ކަޑުން ފެށިގެން ފިޔޯރީ ކަނޑާ ހަމައަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ދިގުފަރުގެ އުތުރުކޮޅުން ކާޑެއްދޫ ކަނޑުގެ ކަނޑުއޮޅީގައި މައިކަނޑާއި ގުޅިފައިވާ މައިފަރުގެ ރަށެކެވެ. ގދ. އަތޮޅުގެ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓާއި އެންމެކައިރީގައި އޮތް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކީ މަޑަވެލިއެވެ. މަޑަވެއްޔަކީ ޒަމާނުއްސުރެންވެސް މަސްވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ މަސްވެރި ރަށެކެވެ.