ބައިނަލް އަގުވާމީ ކުޑަކުދީންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މަޑަވެލީ ސުކޫލުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑް ތަކުގެ ކުދީންނަށް ކައުންސިލުން ހަދިޔާދިނުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިހަރަކާތަކީ ކުޑަކުދީންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭންގައި ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތެކެވެ. މިހަރަކާތުގައި ކައުންސިލް އިދާރާ އެކުދީންނަށް ދައްކާލައި ކައުންސިލާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެކުދީންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ddddchildffffsddd