ގދ. މަޑަވެލި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ފޭސް 2 ގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި، މިމަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރެއްވި ވާއްޓޭ އިންވެސްޓްމަންޓް އާއެކު މަޑަވެލި ކައުންސިލުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 216250.00ރ އަށް 20 ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ހަވާލުކުރާގޮތަށެވެ.