2017 - 2020 ކައުންސިލް ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ishan-ahmed

އަޒަމް މުޙައްމަދު

ނައިބް ރައީސް: 03-06-2017 އިން

shahid-ahmed

ޙަމީޒް އަޙްމަދު

ރައީސް: 03-06-2017 އިން

suvad-habeeb

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

މެމްބަރ: 03-06-2017 އިން

2014 - 2017 ކައުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

ishan-ahmed

އިޝާން އަޙްމަދު

ނައިބް ރައީސް: 26-11-2015 އިން 03-06-2017

މެމްބަރ: 26-02-2014 އިން 26-11-2015

shahid-ahmed

ޝާހިދު އަޙްމަދު

ރައީސް: 26-11-2015 އިން 03-06-2017

ނައިބްރައީސް: 26-02-2014 އިން 26-11-2015

suvad-habeeb

ސުވާދު ޙަބީބު

މެމްބަރ: 26-02-2014 އިން 03-06-2017

niyas-hassan

ނިޔާސް ޙަސަން

މެމްބަރ: 26-02-2014 އިން 03-06-2017

hussain-qasim

ޙުސައިން ޤާސިމް

މެމްބަރ: 26-11-2015 އިން 03-06-2017

ރައީސް: 26-02-2014 އިން 26-11-2015

2011 - 2014 ކައުންސިލް ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން

niyas-hassan

ނިޔާސް ޙަސަން

ރައީސް: 01-10-2013 އިން 25-02-2014

ނައިބްރައީސް: 26-02-2011 އިން 30-09-2013

eman-mohamed-rasheed

އީމާން މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ރައީސް: 26-02-2011 އިން 30-09-2013 ށް

shahid-ahmed

ޝާހިދު އަޙްމަދު

މެމްބަރ: 26-02-2011 އިން 25-02-2014

mohamed-hassan

މުޙައްމަދު ޙަސަން

މެމްބަރ: 26-02-2011 އިން 25-02-2014

suvad-habeeb

ސުވާދު ޙަބީބު

ނައިބް ރައީސް: 01-10-2013 އިން 25-02-2014

މެމްބަރ: 26-02-2011 އިން 30-09-2013