ފޭސްބުކް

ޓްވިޓާ

އިޝްތިހާރު ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ފޯނު ނަމްބަރު 6840006 އަށް ގުޅުއްވާ. އިޝްތިހާރުތައް ފެންނާނީ ހަމައެކަނި ކޮމްޕިއުޓަރ ބްރައުޒާތަކުން.

ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އޮފީސްތައް

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް