ފޭސްބުކް

ޓްވިޓާ

އިޝްތިހާރު ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ފޯނު ނަމްބަރު 6840006 އަށް ގުޅުއްވާ. އިޝްތިހާރުތައް ފެންނާނީ ހަމައެކަނި ކޮމްޕިއުޓަރ ބްރައުޒާތަކުން.

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އަދި މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ މަޢުލޫމާތު

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ:
ފުރިހަމަ ނަން: އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން އޮފީހުގައި އަދާކުރާ މަޤާމް ގުޅޭނެ ނަމްބަރ އީމެއިލް އެޑްރެސް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ހަވާލުކުރާނެ އެޑްރެސް
އިލްހާމް މުޙައްމަދު އިލްހާމް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 9935323 ilhaam@zoho.com މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ/ އިރުފެންނަގެ، ގދ. މަޑަވެލި
  މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ މަޢުލޫމާތު:
ނަން އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން އޮފީހުގައި އަދާކުރާ މަޤާމް ގުޅޭނެ ނަމްބަރ
ހޫދު މުޙައްމަދު ހޫދު ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ) 7916241
ޙަސަން ހަބީބު ހަބީބު އ. ޑިރެކްޓަރ 7846869
މުޙައްމަދު ރަޝާދު ރަޝާދު އ. ޑިރެކްޓަރ 7988766/9988766
  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:
  • މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 2014/1 ނަމްބަރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގެ އިސް ޒިންމާ އުފުލުން
  • މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭފަރާތަށް އެހީތެރިވުން
  • މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން، ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުން، ހޯދުމަށް އެދޭމަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން މަޢުލޫމާތު ފަސްކުރުން އަދި މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅައި މިފަދަ ނިންމުންތައް ނިންމުން ހިމެނެ.
  މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ އުސޫލު: މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ އުސޫލު އޮންނަގޮތަކީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ  އެނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެނިންމުމެއް ނިންމަން ޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުންއެދި ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައެއް މުރާޖަޢާ ކޮށް ދިނުމެވެ. މުރާޖަޢާއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ދިޔަނަމަވެސް އެހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފައި ނުވަނީ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން ކަމުގައި އެކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 30 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޙާއްސަ ހާލަތެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު 15 (ފަނަރަ) ދުވަހާއެކު މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެޝަކުވާ ބަލައި ނިންމިގޮތް އެޝަކުވާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެ.