ފޭސްބުކް

ޓްވިޓާ

އިޝްތިހާރު ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ފޯނު ނަމްބަރު 6840006 އަށް ގުޅުއްވާ. އިޝްތިހާރުތައް ފެންނާނީ ހަމައެކަނި ކޮމްޕިއުޓަރ ބްރައުޒާތަކުން.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތަޢާރަފް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ އޮފީހުގެ ނަން ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވުނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލް އިދާރާ އުފެއްދުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އުފައްދާފައިވަނީ ދިވެރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 230 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނުނަމްބަރު: 2010/7 އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 127 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 21 ފެބްރުއަރީ 2011 ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ.  (ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަމްބަރު: 2011/14 (23 ފެބްރުއަރީ 2011 ) ދެންނެވުން.

m_IMG_0193